Ouderenzorg en wijkzorg @ouderenzorg_en_wijkverpleging

Informatie VVT, Verzorging, Verpleging, Thuiszorg. Wijkverpleging. Nieuws, vacatures, congressen, promo's. Van Captise. Zie www.captise.nl

Ouderenzorg en wijkzorg photos and videos

2 days ago

Indicatie van wijkverpleegkundige is voor zorgverzekeraars leidend bij palliatieve terminale zorg Zorgverzekeraars vertrouwen bij palliatieve terminale zorg, net zoals bij andere vormen van wijkverpleegkundige zorg, op de kennis en kunde van zorgverleners. De wijkverpleegkundige indicatie, op basis van de persoonlijke situatie van de verzekerde, is leidend bij palliatieve terminale zorg. Er is dus geen sprake van een vooraf vastgesteld maximum aantal uren vergoeding. Het aantal uren medisch noodzakelijke zorg dat de wijkverpleegkundige indiceert dient goed onderbouwd te zijn in het zorgplan, zoals dat voor alle wijkverpleegkundige zorg geldt. Op basis daarvan dienen deze uren vervolgens vergoed te worden uit de Zorgverzekeringswet. Aldus Zorgverkeraars Nederland. Lees meer via https://tinyurl.com/yyhmv9bu

100
3 days ago

Hoeveel kost vallen in het verpleeghuis? Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum maken in een studie inzichtelijk hoeveel extra werk een val aan directe zorg en administratie in het verpleeghuis oplevert voor het personeel, met name verzorging en verpleging, fysiotherapie, ergotherapie en artsen. De gedachte hierachter is dat bewustzijn over hoeveel extra tijd aan zorg en admnistratie, en dus ook geld, vallen kost, kan helpen om beslissingen te nemen over investeringen in preventie. Hoe erger het valletsel, des te hoger de kosgten. Wanneer er sprake is van een botbreuk stijgt de extra inzet van de disciplines bij elkaar opgeteld tot 132 uur. In het slechtste geval wanneer er sprake is van ernstig letsel stijgt de extra inzet van het personeel tot 284 uur! Deze extra uren werkbelasting kosten respectievelijk meer dan 4.500 euro en 10.000 euro. Zelfs als er geen letsel is, dan is de extra werklast van de verzorging, fysiotherapeut, ergotherapeut en de arts bij elkaar opgeteld al bijna vijf uur. Uitgedrukt in euro’s is dat 193 euro per val. Lees meer en download rapport via https://tinyurl.com/y269tnb9

40
2 weeks ago

Hogere sterfte tijdens recente hittegolf juli 2019 Tijdens de hittegolf in week 30 van 2019 overleden 2 964 personen. Dit zijn bijna 400 personen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode. Tijdens de hittegolven in 2006 overleden per week bijna evenveel personen extra. Doordat er nu meer ouderen zijn, is de extra sterfte relatief gezien beperkt. Dat meldt het CBS naar aanleiding van vragen uit de media, op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. De extra sterfte deed zich voornamelijk voor bij personen van 80 jaar en ouder. In de week van de hittegolf in 2019 overleden 1 687 personen van 80 jaar en ouder, 300 personen meer dan in een gemiddelde zomerweek. Regionaal waren er duidelijke verschillen in temperatuur. Met name in Oost-Nederland lag de temperatuur hoger en duurde de hittegolf langer dan in de rest van Nederland. Ook in de sterftecijfers van week 30 zijn verschillen per regio te zien. In Oost-Nederland was meer extra sterfte dan in de andere landsdelen van Nederland. Lees meer bij CBS via https://tinyurl.com/y23tq2yq

40
2 weeks ago

Praktijkonderzoek naar Verzorgend leiderschap Het Van Kleef Instituut deed voor ZonMw een verkennend onderzoek naar Verzorgend Leiderschap. Wat houdt leiderschap in bij verzorgenden? En wat hebben zij nodig om (meer ) leiderschap te ontwikkelen in hun werkpraktijk? Het Van Kleef Instituut startte al in 2015 – samen met 150 verzorgenden – een onderzoeks- en ontwikkeltraject: ‘Verzorgenden in Transitie’ (ViT ). In 2017 ging met steun van ZonMw het V&VN Ambassadeurstraject voor verzorgenden in de wijk van start. En ook de nieuwe Kwaliteitskaders voor verpleeghuiszorg en wijkverpleging zijn een stimulans voor meer kwaliteit en doelmatigheid in zorg. De eerste resultaten zijn zichtbaar. ViT en het ambassadeurstraject stimuleerden vakmanschap, werkplezier, cliënttevredenheid, samenwerking en veranderbereidheid. Lees meer en download rapport via https://tinyurl.com/y4f54c89

40
2 weeks ago

Praktijkonderzoek naar Verzorgend leiderschap Het Van Kleef Instituut deed voor ZonMw een verkennend onderzoek naar Verzorgend Leiderschap. Wat houdt leiderschap in bij verzorgenden? En wat hebben zij nodig om (meer ) leiderschap te ontwikkelen in hun werkpraktijk? Het Van Kleef Instituut startte al in 2015 – samen met 150 verzorgenden – een onderzoeks- en ontwikkeltraject: ‘Verzorgenden in Transitie’ (ViT ). In 2017 ging met steun van ZonMw het V&VN Ambassadeurstraject voor verzorgenden in de wijk van start. En ook de nieuwe Kwaliteitskaders voor verpleeghuiszorg en wijkverpleging zijn een stimulans voor meer kwaliteit en doelmatigheid in zorg. De eerste resultaten zijn zichtbaar. ViT en het ambassadeurstraject stimuleerden vakmanschap, werkplezier, cliënttevredenheid, samenwerking en veranderbereidheid. Lees meer en download rapport via https://tinyurl.com/y4f54c89

30
2 weeks ago

Ziekenhuis Maastricht start mantelzorgacademie Het Maastricht UMC+ beschikt sinds enige tijd over een ‘mantelzorgacademie’. Doel van deze academie is om patiënten (en eventuele mantelzorgers ) voor te bereiden op een snelle en verantwoorde terugkeer naar huis door hen te leren bepaalde eenvoudige medische handelingen zelf te verrichten. Dan gaat het bijvoorbeeld om ogen druppelen, wondverzorging tot en met zelf injecties toedienen. Ook krijgen mantelzorgers bijvoorbeeld tiltechnieken aangeleerd als de patiënt immobiel of slechts gedeeltelijk mobiel is. Het ziekenhuis wil dat patiënten en hun eventuele mantelzorgers beter voorbereid zijn op een snelle en verantwoorde terugkeer naar huis. Het was eerst een pilot, maar wordt nu opgeschaald. De bemensing van de academie bestaat inmiddels uit acht speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen. Lees meer via https://tinyurl.com/y5mmbru4

80
2 weeks ago

Opleidingsplaatsen voor specialist ouderengeneeskunde blijven open staan, tekort dreigt Sinds 2017 worden er op advies van het Capaciteitsorgaan jaarlijks 186 opleidingsplaatsen tot specialist ouderengeneeskunde beschikbaar gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is een achterblijvende instroom in de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde. Verenso, , de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, heeft op 1 augustus j.l. het rapport ‘Specialist ouderengeneeskunde: gat in én op de markt?’ uitgebracht, en bekeken wat dit betekent voor het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde in de toekomst. Het tekort aan instroom zou kunnen leiden tot een tekort tussen de 825 (op de benodigde 2.516 ) en 1.230 (op de benodigde 2.766 ) specialisten ouderengeneeskunde in 2034. Als deze trend doorzet komt dit neer op een tekort tussen de 33% en in het ‘worst case’ scenario 44% in 2034. Lees meer en download rapport via https://tinyurl.com/y3nzxw76

50
3 weeks ago

Particuliere woonzorg: ‘Wonen met zorg’ in plaats van ‘zorg met verblijf’ Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed onderzoek naar particuliere woonzorg en concludeerde dat er geen scherp onderscheid tussen ‘particuliere’ en ‘reguliere’ woonzorg. Het gaat om een zeer bescheiden deel uit van het totale woonzorgaanbod. De particuliere huizen zijn als regel kleinschalig. Veelal wordt verpleeghuiszorg, gefinancierd uit de Wlz (Wet Langdurige Zorg ). Volledig door ouderen zelf bekostigde particuliere woonzorg komt zeer zelden voor. Wel het wonen en eventuele aanvullende services betalen de ouderen zelf, de zorg is publiek gefinancierd. De insteek is vaak dat niet zozeer de zorg alleen centraal staat, maar de ouderen zijn er hu55urders, die kiezen voor een locatie, sfeer of het aanbod aan aanvullende services. Het gaat veelal ouderen met hogere inkomens, maar er is ook (steeds meer ) aanbod voor ouderen met een middeninkomen. Voor complexe zorgvragen van ouderen, hebben particuliere woonzorgaanbieders vaak niet voldoende deskundigheid en mogelijkheden in huis. Lees meer en download rapport via https://tinyurl.com/y3lnggse

80
4 weeks ago

UMC Utrecht en Zilveren Kruis zetten in op zorg thuis Patiënten in Utrecht en omgeving ontvangen de komende jaren steeds meer hun zorg thuis, op hun eigen bank of in een zorginstelling in de buurt. UMC Utrecht en Zilveren Kruis tekenden een samenwerkingsovereenkomst om te bevorderen dat zorg meer dan nu dichtbij de patiënt wordt georganiseerd. Door de technische ontwikkelingen is het steeds vaker mogelijk om ook complexe vanuit huis te organiseren. Uit de eerste resultaten blijkt dat mensen dit als veiliger en minder belastend ervaren. Deze patiënten blijven wel onder behandeling bij het ziekenhuis, maar worden zo steeds meer continu, op maat, gevolgd. Bijvoorbeeld het monitoren van de bloeddruk van patiënten, door middel van nieuwe technologie (eHealth ). De partijen willen tien procent van de huidige zorg binnen cardiologie, longziekten en specialistische farmaceutische zorg, zoals die in het ziekenhuis plaatsvindt, in 2022 dichterbij de patiënt te organiseren. Dat wil zeggen, in de regio, in de buurt of wijk. Lees meer via https://tinyurl.com/y6gcx29c

50
4 weeks ago

Leyden Academy on Vitality and Aging kondigt videoreeks voor educatie over liefdevolle zorg aan Onder de titel ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’, brengt Leyden Academy in samenwerking met het Jo Visser fonds een educatieve leerlijn uit over de thema’s leefplezier en liefdevolle zorg voor medewerkers zorg en welzijn in de ouderenzorg. De reeks van ca. 20 video’s wordt naar verwachting in het najaar van 2019 als online lesmateriaal gratis beschikbaar gesteld aan o.a. zorg- en onderwijsinstellingen en zelfstandige trainers in de zorgsector. Het gaat om authentieke filmpjes van echte situaties in de dagelijkse praktijk, in de vorm van microlearnings van 1 tot 2 minuten. Filmmaker Tessa Steenbergen en antropologe Sanne Schweers filmen op diverse zorglocaties het contact tussen bewoners en zorgverleners en alledaagse voorbeelden die leefplezier en liefdevolle zorg illustreren. Lees meer via https://tinyurl.com/y2o578jo

10
4 weeks ago

Werkwijzen geheugenpoli’s lopen sterk uiteen In Nederland zijn er circa 90 geheugenpoliklinieken, ambulante voorzieningen met multidisciplinaire teams die zich richten op de diagnostiek van cognitieve stoornissen, waaronder dementie, en op de behandeling en advisering van de patiënten. De geheugenpolikliniek is niet alleen voor ouderen maar ook voor jongere mensen met geheugenklachten. Vilans onderzocht hun werkwijzen, die aanzienlijk variëren. Het maakt ervaringen en overwegingen inzichtelijk en brengt in beeld waarom geheugenpoliklinieken kiezen voor bepaalde werkwijzen. Ze verschillen in teamsamenstelling (- breed of slagvaardig - ), hoe triage wordt uitgevoerd (- vier manieren komen voor - ), de opzet van nazorg (- driekwart biedt dat niet - ) en de regionale samenwerking. Inzichten daarin kan de kwaliteit verbeteren én geeft patiënten en verwijzers de mogelijkheid om een geïnformeerde keuze te maken omtrent de verwijzing naar een bepaalde geheugenpolikliniek. Lees meer via https://tinyurl.com/y6kcj4n5

20
4 weeks ago

Er is nu een nieuw vaccin tegen gordelroos dat ouderen goed kan beschermen Er is een nieuw vaccin beschikbaar dat ouderen goed kan beschermen tegen gordelroos. Uit oogpunt van gezondheidswinst staat de Gezondheidsraad positief tegenover vaccinatie van ouderen met dit vaccin. Er is nu een nieuw vaccin beschikbaar dat beter werkt: Recombinant Zoster Vaccine. Dit vaccin voorkomt negen op de tien gevallen van gordelroos en lijkt bovendien langdurig te beschermen tegen de ziekte. Verder is het vaccin veilig, in principe ook voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Er zijn twee prikmomenten nodig zijn voor een goede bescherming. Met de huidige prijs is de kosteneffectiviteit echter wel ongunstig. De raad vindt dat deze moet verbeteren, voordat gekozen wordt voor grootschalige vaccinatie van ouderen tegen gordelroos. Dit schrijft de raad aan de staatssecretaris van VWS.

90
4 weeks ago

houd je hoofd koel ...

90
4 weeks ago

Handreiking Kwetsbare ouderen in de eerste lijn Zorgverleners helpen de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio goed op te zetten. Dat willen de auteurs met de handreiking "Kwetsbare ouderen in de eerste lijn" bereiken. Uitgangspunt van de handreiking is dat ouderen zelf hun keuzes maken over de aard en mate van ondersteuning die zij wensen. De handreiking Kwetsbare ouderen is ontwikkeld voor en door de eerste lijn. Het is een handvat voor professionals die hun zorg op een multidisciplinaire en programmatische manier willen oppakken. Het document bevat een zes-stappen plan, en een overzicht van de rollen en taken die handvatten kunnen bieden bij het organiseren van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare thuiswonende ouderen. Lees meer en download de Handreiking via https://tinyurl.com/yyer3jpx

70
4 weeks ago

80 procent ouderen is zich niet bewust van invloed hitte op werking medicijnen 80 procent van de ouderen die medicijnen gebruiken, is zich niet bewust van de invloed van hitte op de werking van hun medicatie. Dit blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Sommige medicijnen kunnen je temperatuurregulatie beïnvloeden. Dit zijn bijvoorbeeld medicijnen die gebruikt worden bij hart- en vaatziekten, een luchtwegaandoening, psychiatrische ziekten of diabetes. Slechts vijf procent van de ondervraagde ouderen neemt bij hitte maatregelen, zoals het raadplegen van de bijsluiter of langsgaan bij de huisarts of apotheek. Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste ouderen van 75 jaar en ouder goed op de hoogte zijn van de maatregelen die zij kunnen treffen bij extreme hitte. Het Rode Kruis roept familie en kennissen van deze groep op deze dagen extra op hen te letten. Het is raadzaam om extra te drinken, ook als men geen dorst heeft. Lees meer via https://tinyurl.com/y6s4eq29

50
4 weeks ago

Medewerkers ActiVite ontwikkelen spel om cliënten beter te leren kennen De term "passende zorg", de zorg die de cliënt bepaalt, klinkt logisch, maar is moeilijk. Het is niet altijd eenvoudig om te ontdekken wát de cliënt dan precies wil. En "goede zorg bestaat niet alleen uit medische zorg, maar ook uit leefplezier.", aldus Alice van Leur, manager verpleeghuiszorg bij ActiVite. Twee medewerkers van ActiVite, Henriëtte van Dam (foto ) en Annieta den Haan, ontwikkelden daarom het 'Wie bent u, wie ben ik-spel.' ActiVite heeft het spel nu in productie genomen en deze maand wordt het in ieder verpleeghuis van de zorgorganisatie verspreid. "Als collega's hebben we het al met elkaar gespeeld, en je merkt dat dat leuke gesprekken oplevert. Want de vragen staan niet op zich, maar zijn haakjes om dóór te vragen." Van Leur: "Het gaat vooral om dingen die mensen niet uit zichzelf zomaar zouden vertellen. Een van de vragen is bijvoorbeeld: "Wat typeert uw persoonlijkheid?" Als iemand dan aangeeft introvert te zijn, dan kun je daar rekening mee houden. Lees meer via https://tinyurl.com/yxz9aegm

40
last month

Langer thuis, met kwaliteit van leven. Wat is daarvoor nodig? Het beleid met de juiste zorg en ondersteuning dat is ingezet, is erop gericht dat ouderen langer thuis wonen. Zolang dit goed gaat, willen ouderen zelf ook graag in hun vertrouwde omgeving blijven. Ouderen geven aan dat ‘kwaliteit van leven’ voor hen betekent dat ze kunnen (blijven ) doen wat belangrijk voor hen is, zoals het uitoefenen van een hobby, bewegen of het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn aspecten als lichamelijke en geestelijke gezondheid belangrijk, evenals het hebben van sociale contacten. Controle over het eigen leven is voor de ene oudere belangrijker dan voor de andere. Professionals bevestigen dit beeld in grote lijnen. Voorwaarden om langer thuis te kunnen wonen zijn volgens ouderen: het hebben van mentale veerkracht, voldoende mobiel zijn en het beschikken over een geschikte woning en over voldoende financiële middelen. Toegankelijke en passende zorg en ondersteuning helpen daarbij. Aldus onderzoek door Nivel in opdracht van VWS. Lees meer en download onderzoek via https://tinyurl.com/y4pdpggm

110
last month

Vacature Wijkverpleegkundige bij Santé Partners In de functie van Wijkverpleegkundige kan ik mijn creativiteit, kennis en kunde volledig kwijt” al dus Petra van den Bosch, Wijkverpleegkundige bij Santé Partners (v.h. STMR en Vitras ). De vacature is met name voor de locaties Lopik, Zeist en Herveld. Andere locaties zijn mogelijk. Indiceer de juiste zorg per cliënt en neem deel in zorgnetwerken in je wijk. Coach je team. Santé biedt je ook een traject Verpleegkundig Leiderschap. Aanstelling 24-32 uur, uren in overleg. Je bent A-verpleegkundige met MGZ of hebt HBO-V gedaan. Je herkent je in ‘de 6 CanMEDS rollen’. Ruime verdere scholingsmogelijkheden. Meer weten? Lees en reageer bij Santé Partners via https://tinyurl.com/y6m8tphe #wijkverpleging #zelfstandigwerk #stmr #vitras #lopik #zeist #herveld #verpleegkundigleiderschap #zorgnetwerk #zorgspil #canMEDS #vacature #santePartners #Ontwikkeljezelf

70
last month

Vacature voor Gebiedsmanager Sociaal Domein bij Santé Partners Ben jij de coachende Gebiedsmanager, die medewerkers in hun kracht zet? Ben je in staat om de service-en dienstverlening binnen de gemeentes waar Sante Partners werkzaam is te verhogen? Word jij blij van het onderhouden van externe-en interne contacten en uitbreiden van nieuwe externe contacten? Kom dan werken als Gebiedsmanager bij Santé Partners, een grote, innovatieve speler in de zorg. Een organisatie waar ontwikkeling, eigen regie, vitaliteit, maar ook een gezond balans tussen werk en privé van belang is. Santé Partners, ontstaan door fusie van STMR en Vitras en een van de deelnemers in het CJG, is op zoek naar twee Gebiedsmanagers|36 uur, Rivierenland-Bommelerwaard en Lekstroom en Zuid – Oost Utrecht. Lees meer via https://tinyurl.com/yy95782p

50
last month

Zorgmedewerkers krijgen voorrang bij een woning in Amsterdam De gemeente Amsterdam stelt met voorrang woningen beschikbaar voor Amsterdamse onderwijs- en zorgprofessionals. Behalve voor het onderwijs komen woningen beschikbaar voor medewerkers werkzaam in jeugdzorg-, thuiszorg-, zorginstellingen of ziekenhuizen in Amsterdam waarbij de medewerker directe zorg of ondersteuning verleent aan patiënten en cliënten. Per type woning kunnen extra eisen aan leeftijd, inkomen of anderszins gesteld worden. Er loopt al een experiment waarbij jongerenwoningen met voorrang beschikbaar worden gesteld voor zorgmedewerkers en leraren. Vanaf 2020 wordt dat uitgebreid. Dan komen zorgmedewerkers via een voorrangsregeling ook in aanmerking voor sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. Lees meer via https://tinyurl.com/y6hgjuej

130
last month

Hogeschool Arnhem-Nijmegen onderzoekt logistiek thuiszorg Deventer De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO ) heeft een subsidie van 2,1 miljoen euro toegekend aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN ) voor duurzame projecten in de gezondheidszorg. Een daarvan is een fieldlab in Deventer, in samenwerking met Carinova, waar zorglogistiek op wijkniveau centraal staat. Het gaat om de subsidieaanvraag van het HAN-lectoraat Logistiek & Allianties (KennisDC Logistiek Gelderland ) voor de oprichting van het ‘Living Lab Sustainable Supply Chain Management in Healthcare (SSCMH )’. In Deventer wordt de Carinova fieldlab opgezet. Het doel is om zorg, welzijn en logistieke stromen in een woonwijk op een slimme manier te integreren. Daarvoor wordt in een specifieke wijk in de regio Deventer een ‘social hub’ gerealiseerd. Deze ‘social hub’ wordt ingericht als een sociale ontmoetingsplek en dient als logistieke hub. De levering van goederen wordt gecombineerd met het vervoer van personen binnen de wijk; chauffeurs functioneren ook als wijkconciërges. Lees meer via https://tinyurl.com/y5knq7mz

90
last month

We zijn DigiBib.Blij met nieuwe gebruikers We zijn erg blij dat er weer enkele hogescholen gekozen hebben voor onze digitale bibliotheken. DigiBib.Jeugd is gecontracteerd door de Hogeschool van Amsterdam en door Windesheim. De hogeschool NHL/Stenden heeft gekozen om DigiBib.Zorg voor al haar studenten en medewerkers toegankelijk te maken. Beide digitale bibliotheken bevatten ruim 5.000 digitale documenten, 24/7 te benaderen, snel doorzoekbaar en downloadbaar voor alle studenten en medewerkers van de hogeschool. Inloggen is niet nodig, herkenning vindt plaats met het ip-nummer van de hogeschool. Informtie? Mail informatie @captise nl. Lees meer via https://tinyurl.com/yxskduwu

20
last month

Nederlandse Zorgautoriteit wil digitale zorg bevorderen, ook thuis De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa ) wil digitale zorg bevorderen en heeft daarom regels voor digitale zorg verruimd. In de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 geeft NAz een overzicht van de ruimte die zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren in verschillende sectoren hebben voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning. Zo zijn de regels voor thuiszorgtechnologie verruimd en vereenvoudigd in de wijkverpleging. De nieuwe regels voor de langdurige zorg inclusief de thuiszorgtechnologie worden op korte termijn vastgesteld. In overleg met het zorgveld hebben we de regels voor beide sectoren op elkaar afgestemd en aangepast. Voor beeldbellen en farmaceutische telezorg bestaan al prestaties. Deze prestaties vervallen. Onder de nieuwe prestatie ‘Thuiszorgtechnologie’ kunnen per 2020 in de wijkverpleging en langdurige zorg meer vormen van thuiszorgtechnologie worden vergoed. Hiervoor kan een instelling per 2020 maximaal 6,5 uur per maand declareren tegen maximaal het afgesproken tarief van de prestatie verpleging (H139 ), persoonlijke verzorging (H138 ) of begeleiding (H306 ). Lees meer via https://tinyurl.com/y27v9uuc

50
last month

Rotterdam opent ouderenhubs Rotterdam krijgt zes ouderenhubs: centrale ouderenvoorzieningen waar wonen, welzijn en zorg slimmer wordt georganiseerd. De gemeente Rotterdam investeert hiervoor in vier jaar tijd zo’n 14 miljoen euro in het programma ‘Rotterdam, ouder en wijzer’. De eerste ‘ouderenhub’ is op 10 juli gelanceerd in Prinsenland/Het Lage land. De ouderenhubs zijn onderdeel van het Masterplan Ouderen. Er wordt daarin gewerkt met een aantal preferente aanbieders. Zo kan een aanbieder efficiënter werken en meer tot stand brengen voor ouderen in dat gebied. Bijvoorbeeld een wijkrestaurant en gezamenlijke activiteiten, maar ook vertrouwde professionals in de wijk. Aldus wethouder Sven de Langen (o.a. zorg en ouderen ). Verdere punten uit het Programma zijn onder meer: een stevige inzet op meer voorlichting aan ouderen over bewegen, voeding en gezondheid via Fit-festivals die jaarlijks in alle gebieden plaatsvinden. De huisbezoeken aan 75-plussers worden voortgezet, met meer aandacht voor risicogroepen (bijvoorbeeld mensen die hun partner verloren hebben ). Lees meer via http://ow.ly/C4e330p6auB

110
last month

Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen Bij RIVM is de Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen te vinden. De hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen is voor het laatst herzien in 2017. De Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen is gebaseerd op de richtlijnen voor deze setting van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP Werkgroep Infectiepreventie ). De Hygiënerichtlijn wordt herzien aan de hand van de herzieningen van de richtlijnen van de WIP. Per juli 2019 is de richtlijn omgezet naar webbased tekst; hierbij zijn enkele niet-inhoudelijke aanpassingen gedaan en zijn diverse hyperlinks geüpdatet. Een Normenlijst, Schoonmaakschemas'en Schema instructies zijn ook in Word of PDF te downloaden. Lees meer en download bij RIVM via https://tinyurl.com/y3aw5qcy

50
last month

Topaz biedt nieuwe medewerkers een Bed en een Baan in hartje Leiden Topaz, zorgorganisatie in Leiden en omstreken, wil haar voormalige locatie Groenhoven de komende vijf jaar tijdelijk gaan inzetten als huisvesting voor (nieuwe ) medewerkers. Met het unieke aanbod van een betaalbare studio (- 300 euro per maand voor een eenpersoons studie, plus servicekosten 160 per maand - ) in hartje Leiden maakt de zorgorganisatie werken in de ouderenzorg extra aantrekkelijk. Er is een grote gemeenschappelijke tuin waar huurders gebruik van kunnen maken. Topaz richt de werving in eerste instantie op verzorgenden en verpleegkundigen, omdat deze vacatures het moeilijkst te vervullen zijn. Het doel is om vanaf oktober 2019 te starten met de verhuur aan nieuwe medewerkers. Lees meer en bekijk reportage via https://tinyurl.com/y46towvr

90
last month

Ruim kwart verpleeghuizen voldoet niet aan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ ) bezoekt in vier jaar alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, om te toetsen hoe de kwaliteit van zorg is. De inspectie toetst de kwaliteit met een toetsingskader, gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. inmiddels zijn er 300 organisaties bezocht en zijn er tussentijdse resultaten. Het toezicht is opgedeeld in drie thema’s: Aandacht voor persoonsgerichte zorg, Werken aan voldoende en deskundige zorgmedewerkers, Sturing op kwaliteit en veiligheid. IJ bijna de helft van de huizen voldoet het maken van een professionele afweging, over welke zorg nodig is, niet of grotendeels niet. Het methodisch werken en proces vastleggen in het cliëntdossier voldoet in tweederde van de gevallen niet of grotendeels niet. Bij ruim 40 procent lukt het niet of niet goed om voldoende deskundige zorgmedewerkers beschikbaar te hebben. Lees meer via https://tinyurl.com/y6abvufz

50
last month

E-boek - Onder dementieprofessoren Robbert Huijsman, hoogleraar en destijds programmaleider Dementiezorg voor Elkaar, inmiddels bestuurder van Geriant, hield in 2018 (44 ) interviews met hoogleraren dementie van Nederland. Zij hebben allemaal hun eigen visie, maar hebben ze ook een gezamenlijk beeld over de toekomst van de dementiezorg? Huijsman heeft de interviews verwerkt in ‘Onder dementieprofessoren’. Deze bundel, mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland en Vilans, geeft een uniek overzicht van alle facetten van onderzoek en zorg in het dementieveld. Lees meer en download het e-book via https://tinyurl.com/y2jklad4

70
last month

Meer artsen kiezen voor ouderengeneeskunde Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, meldt dat er in 2019 126 aio's, artsen in opleiding, zijn gestart in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Dat is meer dan in vele jaren het geval was. Het lijkt ook dat er gericht gekozen wordt, want hoewel de selectiecreteria gelijk zijn gebelen, is het percentage dat door de selectie kwam in 2019 veel hoger dan eerdere jaren. In 2017 was er nog een erg dieptepunt met een instroom van 94 personen. Voor 2020 zijn er 186 opleidingsplaatsen beschikbaar. Verenso hoop dus op nog meer artsen die kiezen voor de specialisatie ouderengeneeskunde. Lees meer via http://tinyurl.com/y5uhguad

50
last month

Weinig resistentie tegen antibiotica in verpleeghuizen Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht bij 4420 bewoners van 159 verpleeghuizen of ze bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica in hun darmen bij zich dragen. In verpleeghuizen is het gemiddeld goed gesteld als het gaat om antibioticaresistentie. Omdat de problematiek rondom antibioticaresistentie naar verwachting de komende jaren verder toeneemt, moet er blijvende aandacht zijn voor goede hygiënemaatregelen en verstandig gebruik van antibiotica. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek onder bewoners van Nederlandse verpleeghuizen. We gebruiken relatief weinig antibiotica in ons land. Daarnaast is er in de gezondheidszorg veel aandacht voor goede hygiënemaatregelen. Bij een derde van de deelnemende verpleeghuizen, kwamen meer ESBL-bacteriën onder bewoners voor dan gemiddeld in Nederland. Lees meer en download rapport via http://tinyurl.com/y5syjh6d

40
last month

Sensire maakt documentaire De Heikanteling over radicale vernieuwing De zorg in het verpleeghuis moet radicaal anders. Maar wat komt daarbij kijken? Bij Sensire vindt een verschuiving plaats. Eerst bepaalden zorgverleners min of meer welke zorg er wordt ingezet en hoe. Nu kijken we vooral naar behoeften en wensen van klanten zelf. En dan gaat het in de meeste gevallen niet om de beste zorg, maar om het beste leven. Zodat zij het leven kunnen blijven leiden dat zij gewend zijn. Ondanks beperkingen. Met hulp van Sensire, samen met het netwerk van de klant. En dat is niet altijd makkelijk. Sensire heeft het verhaal van confronterende conclusies, de kwetsbare dialoog met zorgprofessionals en de voorzichtige regie van bewoners en familie vastgelegd in de online documentaire ‘De Heikanteling’. Ook op andere locaties van Sensire gaan zorgprofessionals, bewoners en naasten met elkaar op zoek naar nieuwe vormen. Daarnaast participeert Sensire in Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. Lees meer en bekijk de documentaire via http://tinyurl.com/y369cpld

130
last month

Zilveren Kruis maakt meerjarenafspraken met geselecteerde wijkverpleging in heel Amsterdam In Amsterdam (en enkele andere regio's in het land ) heeft Zilveren Kruis vernieuwende afspraken gemaakt voor wijkverpleging onder de noemer 'Zorg in de wijk'. Een aantal (13 ) geselecteerde* ) zorgverleners krijgt een contract; zij maken vervolgens samenwerkingsplannen maken in de regio waarin zij samen in werken. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van goede en betaalbare zorg. Door te kiezen voor een beperkt aantal zorgverleners is samenwerken met bijvoorbeeld ziekenhuizen en huisartsen makkelijker. Er is meer ruimte voor aandacht voor preventie, zelfredzaamheid en innovatie. Dankzij deze regionale manier van contracteren hebben de zorgverleners in Amsterdam inmiddels diverse innovaties doorgevoerd. OInder meer een stdelijk bureau voor doorbemiddeling en de keuze voor één elektronisch medicatiesysteem. Een traject om gezamenlijk (on )geplande nachtzorg te organiseren is ook al van start. Bij niet-gecontracteerde zorg is een deel van de kosten voor eigen rekening. Lees meer via http://tinyurl.com/y5zuclw3

80
last month

Wijkverpleging kan administratief werk voor de cliënt nu ook bundelen voor later Wijkverpleegkundigen moeten tot nu cliëntgebonden handelingen bij de cliënt thuis doen. Dan gaat het bijvoorbeeld om zaken als telefoontjes of het instellen van een infuuspomp. De NZa Nederlandse Zorgauthoriteit heeft nu de zogenoemde 'beleidsregel' aangepast, waardoor die verplichting vervalt. Het werkte soms inefficiënt en zorgde ervoor dat het werk van de wijkverpleegkundige kan uitlopen. Zomogelijk kan het onderweg of later op kantoor worden uitgevoerd. De NZa wil hiermee meer in lijn komen met de Handreiking registratiestandaard Wijkverpleging, die is gebaseerd op het uitgangspunt: ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. Lees meer via http://tinyurl.com/y4qtgzsx

90
last month

Campagne over palliatieve zorg Met het concept 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’, benadrukt de door VWS gestarte campagne rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Als iemand uitbehandeld is, stopt het leven en de zorg niet. Om informatie over palliatieve zorg gebundeld aan te bieden is de website www.overpalliatievezorg.nl gerealiseerd waarop veel, tot nu toe versnipperde, informatie te vinden is voor mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden. Ook is voor patiënten nog vaak onduidelijk welke ondersteuning en zorg er verkregen kan worden en wie waarvoor verantwoordelijk is. Lees meer via http://tinyurl.com/yym3ee2y

60
last month

Kleinere zorginstellingen Limburg zetten Verpleegkundig Specialist in NAW in St. Jozef (Meijel ), La Providence (Grubbenvorst ), Vincent de Paul (Panningen ), Beek en Bos (Heythuysen ) en de huizen van Zorghuis Nederland (Roermond, Tienray, Smakt en Tegelen ) maakten gebruik van een specialist ouderengeneeskunde van Proteion, De Zorggroep en Land van Horne die als eerste wordt gealarmeerd als er medische problemen zijn bij ouderen in de weekenden en avond/nacht. HBO-opgeleide, BIG-geregistreerde verpleegkundigen die tevens een tweejarige, en in sommige gevallen driejarige, masterstudie hebben voltooid. Die bepaalt wat er moet gebeuren. De ambulancedienst is betrokken in de proef: als het nodig is, is er snel een quick responder voor een rit naar het ziekenhuis. De specialisten ouderengeneeskunde (SO’s ) konden dit door toenemende druk op de eigen roosters niet meer doen. Lees meer via http://tinyurl.com/y4h4ahqb

50
last month

CWZ en thuiszorginstellingen realiseren intensievere thuiszorg voor COPD patiënten COPD patiënten komen na een opname vaak weer opnieuw terecht in het Nijmeegse ziekenhuis CWZ. Patiënten voelen zich vaak veilig tijdens een opname. Eenmaal thuis ontstaat vaak angst voor een nieuwe longaanval en de controle over hun ademhaling te verliezen. Dit zorgt in veel gevallen juist voor een nieuwe longaanval. En iedere longaanval maakt de patiënt weer kwetsbaarder. In samenwerking met verschillende thuiszorgorganisaties wil CWZ deze cirkel doorbreken. Bij ontslag is er nog dezelfde dag een huisbezoek van een longverpleegkundige van de thuiszorg. De Zorgcentrale is 24/7 bereikbaar. Lees meer via http://tinyurl.com/yxpa4hqn

20
Load More ↓